آشنایی با ناظران حقوقی ساختمان

مطابق ماده 15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارائه خدمات نظارت ساختمان ها، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد (غیر دولتی) توسط شرکت های خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و […]