الزام استفاده از مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی سطح تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه ای به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به لزوم استفاده از مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی تاکید کرد.

وظایف مهندس مجری ساختمان

مطابق مبحث دوم مقررات ملی، شرایط عمومی پیمان و شیوه نامه اجرایی ماده 33 موارد زیر به عنوان شرح وظایف مجری ساختمان ارائه میگردد. اشخاص حقیقی و یا شرکتهای حقوقی که پروانه صلاحیت اجرا از وزارت راه و شهرسازی دریافت نموده اند موظف به انجام […]