سازه نگهبان، روش های پایدارسازی گود

سازه نگهبان اجرای سازه نگهبان، از جمله اقدامات اولیه در ساخت، خاک برداری و گودبرداری محسوب می شود.به منظور احداث زیر زمین، کانال، منبع آب و …و همینطور سایر پروژه‌های ساختمانی می بایست که جداره‌های زمین به صورت قائم یا نزدیک به قائم خاکبرداری شود. […]