دستورالعمل جدید ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ«پ» ﻣﺎده (4) و ﺑﻨﺪ «پ» ﻣﺎده (23) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ «ج» ﻣـﺎده (12) قـﺎﻧﻮن ﺑﺮگـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت و ﺑﻨـﺪ«ب»ﻣﺎده (12) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎده (26) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮگزاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎده (34) ﻗﺎﻧﻮن احکام دائمی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هاي توسعه کشور موضوع تصویب […]

آشنایی با ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

طرح های سرمایه گذاری، طی سالهای اخیر، سرمایه و دیگر منابع ملی را به طور روزافزونی به خود تخصیص داده اند. نیاز به بهره برداری سریعتر از طرحها، به وجود آوردن امکان به کارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران و فن آوری های نوین، […]

آشنایی با مناقصه و انواع آن

مناقصه، فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود. مناقصه گزار ، برگزارکننده مناقصه است و مناقصه گر، شخصي حقيقي […]

برآورد پروژه ها بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند

فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در تاریخ 14/08/1391 برای انعقاد پیمان پروژه های رشته راه و ترابری (احداث، تکمیل کارهای نیمه تمـام بهسـازی نوع 5،4،3 راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن) به صورت لازم الاجرا ابلاغ شد، تا 6 ماه بعد از ابلاغ آن […]