هر آنچه که باید در خصوص آزمون دکتری عمران بدانید

آزمون دكتري براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب مورخ 18/12/1394 مجلس محترم شوراي اسلامی و مصوبات «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیلات تكميلي» درقالب دو مرحله (سنجش علمي (آزمون […]