اصول استقرار سيستم مديريت كيفيت و برنامه ريزي در پروژه ها

در مقاله پیش رو الزامات واحد مديريت كيفيت و برنامه‌ريزي را بررسی می کنیم و نقشه راه اصولی جهت نحوه استقرار و اجراي آنها در پروژه‌هاي عمرانی بیان میکنیم. همانطور که می دانیم مسئوليت اصلي برقراري سيستم مديريت يكپارچه و برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در […]