سیستم نوین سازه‌ ای-سازه بتن‌مسلح پیش‌ساخته مدولار سه‌بعدی

سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش سـاخته مـدولار سـه بعـدي يـا سيسـتم خانه سازي مدولار جعبه اي، يك سيستم ساختماني كامل است كـه از مدولهاي جعبـه اي شـامل ديـوار و سـقف تشـكيل شـده اسـت . ايـن مدول ها به دو صورت در كارخانه توليد و […]