دیوارهای غیرباربر متال فوم

ديوارهاي غير باربر متـال فـوم متشـكل از يـك لايـه ميـاني پلـي اسـتايرن و دولايه مش فولادي در طرفين تشكيل شده است. مطابق جزئيات ارائه شده، حداقل ضخامت لايه پلي استايرن 5 سانتيمتر، قطر ميلگردهاي مش فولادي 3 ميليمتر فواصل مش ها 8 سانتيمتر ميباشد. به […]