ماده 14 قانون زمین شهری (ضوابط تبدیل و تغییر کاربری، افراز، تقسیم، تفکیک باغات و اراضی کشاورزی)

سازمان مسکن و شهر سازی استان (کلیه استانها) موضوع : دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر […]

آشنایی با قانون زمین شهری

ماده 1 – بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه ‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره ‌برداری هر چه صحیح‌ تر و وسیع ‌تر […]