قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها (به همراه اصلاحیه)

ماده 1 به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد. تبصره 1ـ در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي […]