قانون تاسيس شركت شهرک های صنعتی ايران (به همراه اصلاحیه)

ماده 1 به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنائي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان، ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس ميگردد. 1- مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير […]