آشنایی با انواع شکل های قالب ستون

در بحث قالب بندی برای ایجاد شکل های هندسی مختلف ستون و دیوار از جمله: مربع، مستطیل،گرد ، Lشکل، هشت ضلعی و… می توان از ترکیب پانل های قالب فلزی بتن، کنج های بیرونی و داخلی و نبشی پانچ شده و دیگر اتصالات قالب عملیات […]

سیستم نوین سازه‌ ای-سازه بتن‌مسلح پیش‌ساخته مدولار سه‌بعدی

سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش سـاخته مـدولار سـه بعـدي يـا سيسـتم خانه سازي مدولار جعبه اي، يك سيستم ساختماني كامل است كـه از مدولهاي جعبـه اي شـامل ديـوار و سـقف تشـكيل شـده اسـت . ايـن مدول ها به دو صورت در كارخانه توليد و […]

سیستم نوین سازه ای-قاب خمشی بتنی پیرامونی و دال تخت

سیستم بتنی قاب خمشی پیرامونی و دال تخت ، مبتني بـر بكـارگيري تيرهاي با ارتفاع بلند و ستونهاي عـريض در پيرامـون سـاختمان بـه منظـور جذب و انتقال نيروهاي ناشي از زلزله به فونداسيون است كه از دال تخت و ستونهاي مياني براي انتقال نيروهاي ثقلي […]