سیستم نوین سازه ای-قاب بتن مسلح پيش ساخته با ديوار برشي بتن مسلح درجا

این سیستم سازه ای از‌ سـتون‌هـا و تیرهای نیمه پیش سـاخته‌ و یا پیش ساخته تشكیل شده است. قطعات پیش ساخته پس از حمل از كارخانه، در محل كارگاه نصب خواهند شد. دیوارهای برشی بـتن مسـلح نیـز، بـا توجه به محل‌هایی كه در طراحی پیش […]