آشنایی با انواع سیستم های ساختمانی طبق آیین نامه 2800

انواع سیستم های سازه ای در آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم شامل سازه های متداول در طراحی و ساخت در کشور می باشندکه به صورت زیر دسته بندی شده اند: سیستم دیوارهای باربر سیستم قاب ساختمانی سیستم قاب خمشی سیستم دوگانه یا ترکیبی سیستم کنسولی […]