سیستم نوین سازه ای-قاب ساده فولادی سرد نورد شده تا 2 طبقه

اين سيستم ساختماني براي ساختمان هاي با ارتفاع يك الي دو طبقه طراحي شده اسـت. ايـن سيـستم متـشكل از قـاب هـاي سـاختماني سـاده بـا اعضاي فلزي سرد نورد شده شامل اعضاي قائم با مقـاطع مختلـف ماننـد : L شكل، Ω شكل و …، تيرهاي قوطي […]