پرليت در مصارف ساختماني به منظور سبک سازي يا عايق كاري

پرليت نوعي سنگ آتشفشاني با تركيب اسيدي تا حد واسط است در كه محيط يا و آب مرطوب تشكيل ميشود. پرليت داراي بافت شيشه اي است به و سبب همراه داشتن آب ، اشكال كروي در آن ايجاد شده است. ميزان آب همراه با پرليت […]