آشنایی با نحوه تعيين حريم شهر، روستا و شهرک

این مفاهیم در به طور کامل در “قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها” آورده شده است: ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور […]

آشنایی با طرح های شهرسازی

در ماده ۱ قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶/۴ /۱۳۵۴ اصطلاحات شهرسازی بدینگونه معرفی شده است:1 – طرح جامع سرزمين:‌طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف ها و خط‌مشي‌هاي ملي و […]