آشنایی با طرح جامع مسكن ۱۳۹۳-۱۴۰۵

طرح جامع مسکن براي سال هاي 1393 تا 1405 براساس اسناد فرادست شامل؛ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، سیاست هاي کلی نظام و سیاست هاي اقتصاد مقاومتی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با پشتوانه 10 طرح مطالعاتی تهیه شده است. […]