آشنایی با طرح اختلاط بتن

با توجه به نوع سازه و شرایط اجرای هر پروژه، ویژگی های بتن در مشخصات فنی خصوصی ذکر میشود. پیمانکار موظف است بر اساس مشخصات فوق الذکر و رعایت مندرجات این نشریه نسبت به ساخت بتن اقدام نماید. طرح اختلاط توسط آزمایشگاه مورد تأیید، تهیه […]