ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، “آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان” ابلاغی توسط وزیر راه و شهرسازی را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی کلیه استانها و شوراهای انتظامی سراسر کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه امده است: “در اجرای “بند […]