قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351

ماده 1 براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معما‌ري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين […]