آشنایی با نحوه تعيين حريم شهر، روستا و شهرک

این مفاهیم در به طور کامل در “قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها” آورده شده است: ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور […]