آشنایی با پی عمیق

از فونداسيون هاي عميق زماني استفاده مي شود كه خاك در اعماق سطحي داراي مقاومت باربري كافي نبوده و بارها بايد به لايه هاي سخت زيرين منتقل شوند. لازم به ذکر است در مبحث هفت نسبت عمق به عرض این پی ها بیشتر از ۱۰ […]