شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سال 1399

با استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور شاخص‌های تعدیل پس از تصویب شورای عالی فنی کشور در بازه های زمانی مشخص اعلام و ابلاغ می گردد. شاخص های سه ماهه اول تا چهارم سال 1399 رابرای استفاده مهندسین […]