سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ بتنی با دیوار باربر دولایه و سقف‌ نیمه پیش‌ساخته با بتن درجا

ساختمان‌های بتن آرمه متشکل از دیوار باربر دولایه و سقف‌های نیمه پیش‌ساخته با بتن درجا در ساختمان هاي بتن آرمه متشكل از ديوار باربر و سقف هاي نيمه پيش ساخته با بتن درجا، قسمتي از ديوارهاي بتن مسلح به صورت پيش ساخته در كارخانه توليد […]

سقف های نوین-سقف تير دال بتن مسلح يك طرفه

یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختمانها، انواع سقف های بتنی هستند که نقش اساسی آنها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از وزن مرده سقف و نیروهای باد و زلزله به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر است. سقف دال بتنی، سقفی مسلح پیوسته […]

سقف های نوین-دال های مرکب فولادی- بتنی

سيستم دال مركب فولادي-بتني، يكي از اقتصادي ترين روش هاي سـاخت سقف شناخته شده است. اين سقف از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بـر روي ورق هاي ذوزنقه اي كه بـه تيرهـا و شـاه تيرهاي فـولادي متصـل مـي شـوند، تشكيل شده است . عملكرد مختلط […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان های با بلوک خشتی مسلح

اين سيستم ساختماني، متشكل از ديوارهاي باربر مسلح و يك سيستم ساختماني با مصالح بنايي ميباشد. در اين سيستم از بلوك هاي خشت تثبيت شده در ساخت ديوارهاي باربر مسلح استفاده ميشود. اين سيستم ساختماني ميتواند، به عنوان راه حلي در تامين مسكن روستايي ارزان […]

سیستم نوین سازه ای-خانه های چوبی

استفاده از قاب چوبي سبک در سـاخت و سـاز در كشـور ايـالات متحـده امريكا از دهة 1840 در حومه شهر شيكاگو آغاز شـد . روش اوليـه سـاخت به گونه قاب چوبي، اجراي ديوارهاي يكپارچه Framing Balloon بود و تمامي ارتفاع ساختمان را در بر ميگرفت. […]

سیستم نوین سازه ای-سازه های صدفی

اين سيستم سازه اي از نوع بتن آرمـه و يـك طبقـه مـي باشـد . در ايـن سيستم، سقف به شكل گنبدي بوده كه بر روي پايه هاي ديواري بتنـي قرار ميگيرد و پوسته پيوسته اي را تشكيل ميدهد. دهانه گنبد بين 10 تـا 14 متـر […]

سیستم نوین سازه ای-خانه‌های پیش ساخته فولادی سرد نورد شده تا 1 طبقه

اين سيستم از نوع قاب هاي ساده فولادي سرد نورد شده با مهاربندي هاي هم محور فولادي است. اين نوع ساختمان هاي پيش ساخته فولادي سبك (Frame Steel Weight Light )به صورت اجراي خشك و عمدتاً با استفاده از اتصالات پيچي و به روش توليد […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان متشکل از پانل های ساندویچی بتن سبک

ساختمان هائي كه به اين شيوه توليد مي شوند، از ديوارهاي خارجي، ديوارهاي داخلي و سقف هاي تشكيل يافته از پانل هاي مشبك سه بعدي (مشابه 3D )تشكيل مي شوند. اين پانل هاي مشبك از ورق هاي گالوانيزه با ابعاد 8×120×300 و ضخامت 1.7 ميليمتر […]

سیستم نوین سازه‌ ای-سازه بتن‌مسلح پیش‌ساخته مدولار سه‌بعدی

سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش سـاخته مـدولار سـه بعـدي يـا سيسـتم خانه سازي مدولار جعبه اي، يك سيستم ساختماني كامل است كـه از مدولهاي جعبـه اي شـامل ديـوار و سـقف تشـكيل شـده اسـت . ايـن مدول ها به دو صورت در كارخانه توليد و […]

سیستم نوین سازه ای-قاب ساده فولادی سرد نورد شده تا 2 طبقه

اين سيستم ساختماني براي ساختمان هاي با ارتفاع يك الي دو طبقه طراحي شده اسـت. ايـن سيـستم متـشكل از قـاب هـاي سـاختماني سـاده بـا اعضاي فلزي سرد نورد شده شامل اعضاي قائم با مقـاطع مختلـف ماننـد : L شكل، Ω شكل و …، تيرهاي قوطي […]