آشنایی با انواع سند ملکی

سند چیست؟ به هر نوشته مکتوبی که در مقام دعوا یا دفاع از دعوا بتوان به آن استناد کرد، سند گفته می‌شود. سند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: سند عادی، سند رسمی  مطابق قانون مدنی اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و […]