سيستم نوین سقف-سقف مجوف بتن مسلح با گوي هاي توخالي كروي و تخت(كوبياكس ايران)

در سیستم کوبیاکس اعضای دال سقف شامل بتن،  میلگرد، توپ های توخالی پلاستیکی و قفسه مسلح می باشد. توپ ها در هسته مرکزی مابین دولایه آرماتور زیرین و رویی دال قرار گرفته است. با حذف بتن غیرباریر از دال موجبات سبک سازی سقف فراهم میگردد.روش […]