سیستم نوین سقف-سيستم سقف بيگيت

سيستم سقف بيگيت به عنوان يك اختراع در سـال 1389 در كشـور به ثبت رسيده است. اين سيستم، نوعي سقف مركب فولادي-بتني است كه از قالب فولادي قوسي شـكل بـا نـام تجـاري بيگيـت در قالـببنـدي سـطح زيرين دال بتن مسلح استفاده شده است. قالـب بيگيـت […]