سیستم نوین سقف-سقف مجوف بتن مسلح با تیرچه دوطرفه با استفاده از قالب‌های ماندگار

یکی از فناوری های نوین مورد استفاده در صنعت ساختمان که به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده، سیستم سقف مجوف...

ادامه مطلب