نحوه محاسبه تراکم ساختمانی

برای آشنایی با مفهوم تراکم و شاخص های کنترل آن باید با چند تعریف آشنا شویم: سطح ناخالص كل بنا : عبارتست از مجموع كليه بناهاي موجود در ساختمان. تـراكم سـاختماني (ضریب سطح زیربنا): عبـارت اسـت از نسـبت سـطح زيربنـاي سـاختمان بـه كل مساحت زمين […]