سیستم نوین سازه ای-خانه های چوبی

استفاده از قاب چوبي سبک در سـاخت و سـاز در كشـور ايـالات متحـده امريكا از دهة 1840 در حومه شهر شيكاگو آغاز شـد . روش اوليـه سـاخت به گونه قاب چوبي، اجراي ديوارهاي يكپارچه Framing Balloon بود و تمامي ارتفاع ساختمان را در بر ميگرفت. […]