اصلاحیه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان

دانلود اصلاحیه دستورالعمل به صورت فایل PDF دانلود پيرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 و بخش‌نامه شماره 46459/400 مورخ 14/9/88، اصلاحات زير به منظور رفع معضل گردش كار صدور پروانه ساختماني و شناسنامه فني و ملكي ساختمان […]

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان

دانلود دستورالعمل به صورت فایل PDF دانلود مقدمه : به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در […]