آشنایی با روش های مقاوم سازی پی ها

بحث مقاوم سازی یکی از دشوارترین و پیچیده ترین مباحث ساخت و ساز است که به مراتب از طراحی ساخت یک سازه جدید چالش های بیشتری پیش رو مهندسین قرار میدهد. در برخی موارد همچون خطاهای طراحی در تخمین و نحوه بارگذاری و سایر پارامترهای […]