آشنایی با بربلندى (دوِر)

بربلندى (دوِر) ، Superelevation شیب عرضى یکسره روسازى در امتداد شعاع قوس افقی است. مطابق نشریه 415 طرح هندسی راه ها مقدار حداکثر بربلندى تابع عوامل زیر است: الف – شرایط جوى منطقه (دفعات تکرار و مقدار برف و یخ) ب – نوع راه (کوهستانى، […]

آشنایی با انواع ماشین آلات حوزه ساخت و ساز

انجام پروژه هاي صنعت ساخت به خصوص پروژهاي بزرگ نظير سد، راه، سيستم هاي انتقـال آب، سـاختمان و بسـياري ديگـر از پروژه هاي عظيم در عصر حاضر با تحولات بيسابقه اي مواجه بوده است. شـناخت انـواع روشهـاي مختلـف اجـراي پـروژه و انـواع ماشين آلات و […]

قرضه و انواع آن

مطابق نشریه 101 (آیین نامه مشخصات فنی راه، ویرایش دوم) قرضه به منابعی اطلاق می گردد که کسری خاک مورد نیاز جهت ساختمان خاکریز راه (پس از مصرف خاکهای مناسب حاصل از خاکبرداریها و پی کنی ها) از آنها تأمین می شود. انتخاب محل قرضه […]