دیوار غیرباربر باپانل‌های ساخته‌شده از رزین و ساقه گندم و برنج

استفاده از قطعات سبك براي پوشش بخش هاي غيرسازه اي مي تواند نقش مهمي در كاهش وزن ساختمان و كاهش خطرات ناشي از زلزله ايفا كند. به همين دليل تلاش مي شود استفاده از اين قطعات در مصارف ساختماني به ويژه ساختمان هاي مسكوني رواج […]

دیوار غیر باربر از پانل هاي ساخته شده از خرده هاي ني و بتن (نی بتن)

پانل هاي ني بتن از تركيب خـرده هـاي نـي، سـيمان و مـواد شـيميايي تشكيل شده اند. اين تركيـب در نهايـت و پـس از عمـل آوري، بـه صـورت ورق هايي با ابعاد 0.6×1.20 متر تا 3×6 متر و با ضـخامت از 3 ميلـي متـر تـا 25 […]

ديوار غيرباربر ساخته شده از بتن CLC

در بتن سـبك CLC يكـي از انـواع بـتن سـبك بـوده كـه بـه وسـيله ايجـاد حبابهاي هوا با اندازه هـاي مختلـف در درون بـتن ايجـاد مـي شـود . روش توليد اين نوع بتن يك روش بدون اتوكلاو است. ايجاد حباب هـوا در ايـن نوع بتن با […]