سیستم نوین سازه ای-قاب ساده فولادی سرد نورد شده تا 2 طبقه

اين سيستم ساختماني براي ساختمان هاي با ارتفاع يك الي دو طبقه طراحي شده اسـت. ايـن سيـستم متـشكل از قـاب هـاي سـاختماني سـاده بـا اعضاي فلزي سرد نورد شده شامل اعضاي قائم با مقـاطع مختلـف ماننـد : L شكل، Ω شكل و …، تيرهاي قوطي […]

سیستم نوین سازه ای-دیوار باربر بتن‌مسلح پیش‌ساخته ویژه

در اين سيستم سازه اي بتني، اتصال قطعات پيش ساخته بتن مسلح ديواري در امتدادهاي افقي و قائم، عمدتاً توسط قلاب هاي U شكل كه در كناره هاي اين قطعات تعبيه شده است صورت ميگيرد. بعد از نصب اين قطعات، با افزودن آرماتورهاي طولي (موازي […]