وظایف سرپرست یا رئیس کارگاه ساختمانی

سرپرست کارگاه ساختمانی به شخص حقیقی گفته میشود که در حین پیاده سازی پروژه های عمرانی، عهده دار تمام برنامه ریزی های لازم برای پروژه است؛ لازم به ذکر است این شخص توسط پیمانکار پروژه برای این سِمت انتخاب میشود. مطابق ماده 46 شرایط عمومی […]