آشنایی با شرایط عمومی و خصوصی پیمان(نشریه 4311)

در پروژه‌های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری به‌علت طولانی‌بودن مدت قرارداد و پیچیده و چند بعدی بودن شروط و توافقات این قراردادها، پیش‌بینی و بررسی کلیه‌ی احتمالات و شرایط و  مفروضات سخت می باشد. فلذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش نویسی از شرایط عام […]