سقف های نوین-دال های مرکب فولادی- بتنی

سيستم دال مركب فولادي-بتني، يكي از اقتصادي ترين روش هاي سـاخت سقف شناخته شده است. اين سقف از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بـر روي ورق هاي ذوزنقه اي كه بـه تيرهـا و شـاه تيرهاي فـولادي متصـل مـي شـوند، تشكيل شده است . عملكرد مختلط […]