آشنایی با طرح هادی روستایی

مطابق آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و ملی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی طرح هادی شهر : عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه […]