قرضه و انواع آن

مطابق نشریه 101 (آیین نامه مشخصات فنی راه، ویرایش دوم) قرضه به منابعی اطلاق می گردد که کسری خاک مورد نیاز جهت ساختمان خاکریز راه (پس از مصرف خاکهای مناسب حاصل از خاکبرداریها و پی کنی ها) از آنها تأمین می شود. انتخاب محل قرضه […]