آشنایی با انواع اصطلاحات آرماتور

میلگردها به شکل های مختلف در اعضای بتنی مسلح مورد استفاده قرار می گیرند که معمولاً در نقشه های سازه ای، بطور دقیق تریسم می گردند. میلگرد راستا یا سیتکا میلگردهای دارای خم راستا یا سیتکا جهت افزایش مقاومت کششی بتن (و گاهی مواقع هم […]