انواع قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی

قراردادهای طرح‌های عمرانی به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی (مورخ ۰۶-۰۵-۱۳۸۰) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند: قرارداد بر […]