کاربرد حد نصاب معاملات در مناقصات، مصوبه سال 1400

مطابق قانون برگزاری مناقصات طبقه‌بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون(20،000،000)ریال باشد. 2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ […]