آشنایی با انواع جداساز (جداگر) لرزه ای

جداسازها  (Seismic Isolator) ، تجهیزات کنترل لرزه ای هستند که به منظور جدا کردن سازه و یا طبقاتی از سازه از زمین برای کاهش نیروی لرزه ای در زمان وقوع زلزله است. این جداسازی معمولا در سطوح نزدیک به پی سازه(یا در مورد پل‌ها بین عرشه و […]