سقف های نوین-سقف تير دال بتن مسلح يك طرفه

یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختمانها، انواع سقف های بتنی هستند که نقش اساسی آنها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از وزن مرده سقف و نیروهای باد و زلزله به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر است. سقف دال بتنی، سقفی مسلح پیوسته […]