آشنایی با ژوئن (کلاف عرضی)

ژوئن که در نشریات، آیین نامه ها و نقشه های سازه ساختمان کلاف عرضی و یا تای بیم هم نام برده می شود، از اجزای سقف تیرچه بلوک می باشد که برای تقویت دیافراگم سقف در امتداد عمود بر جهت تیرچه و برای توزیع یکنواخت بار […]

سیستم نوین سقف-تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن

سقف هاي تيرچه فولادي با جان باز در تركيب با بتن، از اجزاي اصلي به شرح زير تشكيل ميشوند كـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم در صـورت رعايت الزامات تدوين شده در اين مركز بلامانع است: 1-تيرچه فولادي با جان باز 2-بلوک 3- ميلگرد افت و […]