لايحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضي و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

ماده 1 – هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداریها و بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌می‌شوند به ارضای، […]