ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از اراضي شهر تهران

شهر تهران تا قبل از بنیان‌گذاری سلسله قاجار و برگزیده‌شدن به عنوان پایتخت ایران، شهری کوچک بود. اما از آن زمان به بعد، رو به پیشرفت نهاد و در اواسط دوره قاجار به بزرگ‌ترین شهر ایران تبدیل شد. بر اساس نخستین سرشماری رسمی که در […]

نحوه محاسبه تراکم ساختمانی

برای آشنایی با مفهوم تراکم و شاخص های کنترل آن باید با چند تعریف آشنا شویم: سطح ناخالص كل بنا : عبارتست از مجموع كليه بناهاي موجود در ساختمان. تـراكم سـاختماني (ضریب سطح زیربنا): عبـارت اسـت از نسـبت سـطح زيربنـاي سـاختمان بـه كل مساحت زمين […]