آشنایی با پایدارسازی گود به روش تاپ-دان (Top-Down)

یکی از روش های نوین پایدارسازی گود روش تاپ دان می باشد. در روش پایدارسازی تاپ دان (بالا به پایین) امکان اجرای همزمان طبقات زیر زمین همراه با پیشروی به تراز زیر پی و انجام عملیات گودبرداری وجــود دارد. در روش تاپ دان (Top-Down) همزمان […]